Sunday, January 29, 2023

Results

2020

MMSC fmsci Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2020

  • 4-Stroke: Above 1051cc: 1. Hemanth Muddappa (07.879secs); 2. Baba Satagopan (08.263s); 3. Hafizullah Khan (08.362s). 815-1050cc: 1. Muddappa (08.071); 2. Zubair Ali Jung (08.202s); 3. Baba Satagopan (08.306s). 361-550cc: 1. Karthik Mateti (12.325s); 2. Aiyaz (12.360s); 3. Thulsi Ram (12.447). 226-360cc: 1. PM Soorya (12.532s); 2. J Bharatraj (12.536s); 3. Shankar Guru A (13.166s). Upto 165cc: 1. J Bharatraj (14.420s); 2. PM Soorya (14.46s); 3. R Aravind Ganesh (14.526). GIRLS (165cc): 1. Ann Jennifer (16.858s); 2. RV Czimkhy (17.077s); 3. Niveta Jessica (17.156s).
  • 2-Stroke – Up to 165cc: 1. Aiyaz (12.959s); 2. Mohammed Touheed (13.220s); 3. Kaleem Pasha (13.224s). Up to 130cc: 1. Mohammed Rafiq (13.200s); 2. Mujahid Pasha (13.452s); 3. Mohammed Touheed (13.687).
  • National Champions – Hemanth Muddappa (Mantra Racing, Above 1051cc and 851-1050cc); Aiyaz (Pvt, 361-550cc and 131-165cc); J Bharath Raj (Rulexx Rockers Racing, Up to 165cc, 226-360cc); Ann Jennifer (Sparks Racing, Girls). 2-Stroke: Aiyaz (131-165cc); Mohammed Rafiq (2S, Up to 130cc).
2020

MMSC fmsci Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2020 - Round 1

10h - 11h October 2020
  • 4-Stroke Super Sport – Above 1051cc: 1. Hemant Muddappa (Mantra Racing, Bengaluru) (07.783secs); 2. Hafizulla Khan (Bengaluru) (08.374); 3. Harish Naik (Bengaluru) (08.721). 851-1050cc: 1. Mohammed Riyaz (Hyderabad) (07.922); 2. Hemant Muddappa (08.162); 3. SP Sugan Prasad (Bengaluru) (08.382). 361-550cc: 1. Aiyaz (Bengaluru) (12.256); 2. Anand R (Speed Up Racing, Chennai) (12.350); 3. Karthik Mateti (Telangana) (12.518). 226-360cc: 1. J Bharatraj (Rulex Rockers Racing, Chennai) (12.865); 2. Vivek Pillai (Team Alisha Abdullah, Chennai) (13.104); 3. P Yogeswaran (Rulex Rockers Racing, Chennai) (13.137).
  • Up to 165cc: 1. J Bharatraj (Rulex Rockers Racing, Chennai) (14.580); 2. PM Soorya (Rulex Rockers Racing, Chennai) (14.656); 3. Anand R (Speed Up Racing, Chennai) (15.039). Novice (Girls, Stock up to 165cc): 1. Nivetha Jessica (Chennai) (16.512); 2. Ann Jennifer (Chennai) (16.642); 3. Alisha Abdullah (Chennai) (16.781).
  • 2-Stroke Super Sport 131-165cc: 1. Mohammed Rafiq (12.843); 2. Manoj Kumar S (13.228); 3. Mohammed Touheed (13.253). Up to 130cc: 1. Mohammed Rafiq (13.381); 2. R Madhan Kumar (13.584); 3. Mohammed Touheed (13.954).